Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://makewaves.se

Integritetspolicy

MakeWaves AB, på denna sida benämnt som Makewaves eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor, köp som utförs av både privatkonsumenter och företag samt användare av tjänsterna, som Makewaves erbjuder på dessa webbsidor, våra appar, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Makewaves används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Makewaves sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Makewaves digitala kanaler.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Makewaves digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som kund och leverantör, vid köp av de tjänster och produkter som Makewaves erbjuder via Makewaves digitala kanaler och i hantering i vårt CRM system. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Makewaves digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Makewaves behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Makewaves tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Makewaves komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Makewaves digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Makewaves och andra via Makewaves plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Makewaves webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Makewaves anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Makewaves komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Makewaves har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Makewaves placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Makewaves cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Makewaves rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Makewaves eller bolag i Makewaves koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

1.För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2.För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

3.För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.

4.För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.

5.För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Makewaves och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.

6.För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

7.För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

8.För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Makewaves behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Makewaves skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Makewaves värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Information om Makewaves kunder behandlas konfidentiellt.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Makewaves kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Makewaves räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Makewaves samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Makewaves räkning undertecknar alltid avtal med Makewaves för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Makewaves kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Makewaves kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Makewaves behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Makewaves digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Makewaves ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Makewaves på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Makewaves Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Makewaves samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Makewaves ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är den funktion som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom Makewaves är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Makewaves behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i bolaget inom Makewaves , är du välkommen att kontakta Makewaves dataskyddsombud via mejl eller via post:

Makewaves AB
Bruksgatan 9
59730 Åtvidaberg
webshop@makewaves.se
www.makewaves.se

Ändring av denna integritetspolicy

Makewaves kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Makewaves webbsidor.

Senast uppdaterad: 2020-07-30

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Vill du att vi ska ta bort dina uppgifter ur våra register? Kontakta oss på webshop@makewaves.se